www.domainborsasi.com Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Domainborsasi.com Kullanıcı Sözleşmesi (Daha sonra 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak kısaca anılacaktır), ARMA Bilişim Reklam Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın www.domainborsasi.com adlı Site'ye üye olması amacı ile düzenlenmiştir ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onayına sunulmuştur. Sözleşme devamında www.domainborsasi.com Site olarak anılacaktır.

Site'ye üye olduğunuz takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi'nin bütününü okuduğunuzu, içeriğin tamamını anladığınızı ve sözleşme dahilindeki tüm hükümleri onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş kabul edilirsiniz.

2. Tanımlar

Domainborsasi.com: ARM Bilişim Reklam Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kullanıcı: Site'ye üye kaydı gerçekleştirmiş ve Site'de sunulmakta olan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde belirtilen koşullardan sorumlu gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site'de sunulmakta olan Hizmet'lerden yararlanmak suretiyle, Satıcı tarafından elektronik ortam üzerinde satışa arz edilen Hizmet’lerin kullanım hakkından yararlanan kullanıcı

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri geçici olarak kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyet üzerinde satışta belirlenen süre dahilinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkilerini Site’ye üyelik gerçekleştiren diğer Kullanıcı’lara geçici olarak devretmek suretiyle satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.domainborsasi.com isimli alan adı dahilinde yer alan tüm sayfalar ve bu alan adına bağlı bulunan alt alan adlarından oluşan ticari web sitesi

Ürün: Sitede satışa, açık arttırmaya, kiralamaya yada teklif usulü satışa sunulmuş alan adlarına ait kullanım hakları.

Domainborsasi.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanmış olan iş ve işlemlerini sorunsuz yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla, Domainborsasi.com tarafından, Site içinde izah edilen uygulamalar

Domainborsasi.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlanmış iş ve işlemleri daha etkin bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere, gerekli görüldüğü taktirde Hizmet'lerinde değişik ve/veya güncellemeler yapabilir. Domainborsasi.com tarafından yapılan bu değişik ve/veya güncellemeler ile alakalı olarak Kullanıcı'ların uymakta sorumluk sahibi olduğu kural ve durumlar, Domainborsasi.com tarafından, ilgili Hizmet'in kullan haklarıyla alakalı açıklama ve duyuruların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

Sıfır Risk Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, Domainborsasi.com tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap: Sıfır Risk Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, Domainborsasi.com tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Ürün: Site'de Satıcı tarafından arz edilen hizmet

Hemen Al: Satıcının Hizmet bedelini sabit olarak belirlediği satış şekli

Açık Artırma Benzeri Satış: Alıcılar'ın, Satıcılar tarafından belirlenen sürelerde satışa arz ettiği Ürünleri'ne teklif vermek suretiyle fiyat artırımı yapabilmelerini sağlayan satış formatı

Teklif Usulü Satış : Satıcıların ürünlerini teklif usulü satışa sunduğu satış sistemi.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Domainborsasi.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Domainborsasi.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Domainborsasi.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Domainborsasi.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Domainborsasi.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Domainborsasi.com'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Domainborsasi.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların Domainborsasi.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Domainborsasi.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Domainborsasi.com, Kullanıcı'lar tarafından Domainborsasi.com'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar, Domainborsasi.com'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler

f) Domainborsasi.com'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Domainborsasi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Domainborsasi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Domainborsasi.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Domainborsasi.com'un, Domainborsasi.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Domainborsasi.com, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Sıfır Risk Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Domainborsasi.com'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleria) Alıcı, 'hemen al' ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunması veya Satıcı'nın belirlediği Açık Artırma Benzeri Satış'larda Ürün'e teklif vermesiyle; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, Açık Artırma Benzeri Satış'larda Ürünler'e teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin Domainborsasi.com tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Ürünler'in bedellerini, Sıfır Risk Sistemi Hizmet'ini kullanarak, Domainborsasi.com tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcının Domainborsasi.com un istediği DNSlere yönlendirmesi ve bu işlemin(5-10 gün) tamamlanması ve Alıcı tarafından kabulü (Alıcının hesabına ürünün transfer olduğu Domainborsasi.com tarafından da görülecektir. ) tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı satın aldığı ürünü Açık Artırma Benzeri Satışlar'da Alıcı, Ürünü almaya hak kazandıktan sonra 12 saat içinde Ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmakla yükümlü olduğunu, Ürün bedelinin yatırmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verileceğini ve bu sürenin sonunda da Ürün alma hakkını kaybedeceğini kabul eder.

d) Alıcı, Satıcı'nın ürününü satın alma işlemi başlatmasından itibaren 48 saat içinde Ürün'ün transfer kodunu, eğer ürün aynı registrarda barınacak ise “publicdomainregistry.com” da satıcı ürünün taşıma işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı' nın hesabına transferi için Domainborsasi.com' a işlem talebinde bulunacağını Alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı Ürününün Siparişini verdikten sonra geri iade isteyemez geri iade ancak ürünün kendi hesabına geçmemesi ile mümkün olur. Domainborsasi.com da hiçbir fiziki ürün bulunmadığından alıcı önceden ne alacağını bilir, karar verir ve alır. Bu sebeple geri iade Alıcı bu yazılanları kabul ve taahhüt eder.

e) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Domainborsasi.com'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Domainborsasi.com'dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın Domainborsasi.com'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Domainborsasi.com'un Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Alıcı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Domainborsasi.com'un, Ürünler'e ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi Sıfır Risk Hizmeti içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Domainborsasi.com'un kendisine ait kullanıcı bilgilerini ve Satıcı'nın satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Alıcı, Satıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi Satıcı'nın beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; Domainborsasi.com'un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Domainborsasi.com'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Domainborsasi.com'un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Açık Artırma Benzeri Satış'larda Ürün satışa arz etmeye, Ürünler'e teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin Domainborsasi.com tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, 'hemen al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla ve Açık Artırma Benzeri Satış ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Açık Artırma Benzeri Satış'larda da Alıcı'nın 'hemen al' seçeneği ile ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'a parayı göndermesi halinde, Ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerden en yüksek teklifi veren Alıcı'nın, teklif iptaline ilişkin kurallar saklı kalmak kaydıyla Ürün'ü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın Ürünü almaya hak kazandıktan sonra 12 saat içinde Ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmakla yükümlü olduğunu ve Ürün bedelinin yatırmaması halinde Alıcı'ya bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Alıcı'nın Ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmaması halinde, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, ürünü teklif veren başka bir Alıcı’ ya teklif etme hakkına sahiptir.

f) Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Domainborsasi.com'un ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

h) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün satılmasının herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Domainborsasi.com'a işlem talebinde bulunabileceğini; Alıcının aldığı ürün eğer yazılım içeren bir internet sitesi ise satın almadan önce ürünü internet ortamında incelemeli eğer alınmasında herhangi bir sakınca görmüyorsa satın almalıdır. Domainborsasi.com daki ürünler alıcının eline geçtikten sonra kopyalanabilme ve 3. şahıslara devredilebilme ihtimali olduğundan Domainborsasi.com Alıcıya para iadesi yapmaz. Eğer satıcı yükümlülüklerini yerine getirmez ise satış işlemi gerçekleşmeyeceğinden alıcıya para iadesi yapılır. Alıcı şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Domainborsasi.com'a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Domainborsasi.com'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Domainborsasi.com'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Domainborsasi.com'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Domainborsasi.com'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Domainborsasi.com'un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Domainborsasi.com aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

n) Satıcı, Domainborsasi.com'un, Site'de sattığı Ürünler'e ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi Sıfır Risk Hizmeti içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Satıcı, ön bilgilendirme ve mesafeli sözleşmeye konu kullanıcı ve Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Domainborsasi.com'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Satıcı Kullanıcı Sözleşmesi ile Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan Ürün'e ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

r) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Domainborsasi.com'un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

s) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürüne ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmenin Kullanıcı Sözleşmesi'nde düzenlenen hükümler çerçevesinde yer alan sorumluluğunu bertaraf etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Domainborsasi.com' un Hak ve Yükümlülükleri

a)Domainborsasi.com, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Domainborsasi.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Domainborsasi.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Domainborsasi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Domainborsasi.com tarafından yapılabilir. Domainborsasi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) Domainborsasi.com, Site üzerinden, Domainborsasi.com'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Domainborsasi.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Domainborsasi.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Domainborsasi.com, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Domainborsasi.com tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Domainborsasi.com tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) Domainborsasi.com, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Domainborsasi.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Domainborsasi.com, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı'lar ve Domainborsasi.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Domainborsasi.com Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

ı) Domainborsasi.com, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin Hak Sahipliği Koruma Politikamız hasebiyle yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünler'in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6. Yasaklı Ürünler

a) Pornografik içerikli domainler .

b) Fikri Sınai Haklar kapsamında başkasına ait markaları, faydalı modelleri, endüstriyel ürünleri karşı tarafın izni olmaksızın satışa sunduğu ürün içinde geçiren kullanıcılar.

c) Domainborsasi.com, gerekli gördüğü durumlarda Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Domainborsasi.com ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Domainborsasi.com'u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Domainborsasi.com'un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Hizmetler

Domainborsasi.com tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1. Sıfır Risk Sistemi

a) Domainborsasi.com, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Sıfır Risk Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Sıfır Risk Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde Sıfır Risk Sistemi bölümünde yer almaktadır.

b) Kullanıcı'lar, Sıfır Risk Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Domainborsasi.com'a ait değildir.

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler:

a) Satıcı'lar, satışa arz edilen Ürünler'e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve Ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

8. Ücretlendirme

Domainborsasi.com, satışa arz için Ürün listeleme, Sıfır Risk Sistemi'ni kullanma ve Komisyonlarla ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

9. Gizlilik Politikası

Domainborsasi.com, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Domainborsasi.com, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

10. Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Domainborsasi.com'un telif haklarına tabi çalışmalar) Domainborsasi.com'a ait olarak ve/veya Domainborsasi.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Domainborsasi.com Hizmet'lerini, Domainborsasi.com bilgilerini ve Domainborsasi.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Domainborsasi.com'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Domainborsasi.com'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Domainborsasi.com'un, Domainborsasi.com Hizmet'leri, Domainborsasi.com bilgileri, Domainborsasi.com telif haklarına tabi çalışmalar, Domainborsasi.com ticari markaları, Domainborsasi.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, Domainborsasi.com'un Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

10.2. Sözleşme Değişiklikleri

Domainborsasi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Domainborsasi.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Domainborsasi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Domainborsasi.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Domainborsasi.com, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Domainborsasi.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Domainborsasi.com tarafından tespit edilmesi,

b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

e) Kullanıcı'ların, Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alım-satımlarını, Sıfır Risk Sistemi'ni kullanmamaları.


SosyalMecra

Twitter Feed

www.domainborsasi.com yeni tasarımı ile yayında.
1 gün önce